Hai thanh niên giành đá penalty và cái kết (phần 1)

Long và Vinh là hai người bạn rất thân, thường chung team mỗi lần đi đá banh. Tuy nhiên, khi có penalty thì thân ai nấy lo và từ đó nhiều câu chuyện đã xảy ra.